Styren jest istotnym elementem żywicy poliestrowej. Służy, jako czynnik sieciujący oraz rozpuszczalnik tak, aby móc ustalać właściwości asymilacyjne żywicy. Zasadniczo cały styren wchodzi w reakcję podczas utwardzania żywicy.

Z uwagi na niski próg zapachowy styrenu, może to spowodować pewne niedogodności. Niniejsza ulotka zawiera informacje na temat aspektów użycia styrenu dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

ZDROWIE

Podczas wykonywania prac pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy mogą być narażeni na kontakt z oparami styrenu. Właściwości toksykologiczne styrenu są dobrze znane. Styren przedostaje się podczas renowacji (gdzie zamknięty jest odcinek kanalizacji i nie ma możliwości jego ulotnienia się w kanale) poprzez przykanaliki i rewizje do zamkniętych pomieszczeń skąd nie ma możliwości ulotnienia się.

Styren działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe w stężeniach przekraczających 50 ppm. Na skutek długotrwałego i częstego narażenia mogą wystąpić takie objawy jak nudności, zawroty i bóle głowy. Objawy te znikają po zaprzestaniu działania styrenu, czyli po renowacji. Styren rozkłada się szybko i skutecznie w ciele człowieka. Produkty rozkładu są wydalane z moczem i mogą zostać ujawnione w próbkach moczu po potencjalnym narażeniu.
styren-03

Styren zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna!!!

Niski próg zapachowy styrenu i charakterystyczny zapach mogą być przyczyną skarg okolicznych mieszkańców a czasami może wydawać się, że ulatnia się gaz, co może doprowadzić do interwencji pogotowia gazowego oraz straży pożarnej.

BEZPIECZEŃSTWO

Styren jest materiałem palnym o temperaturze zapłonu 31°C. Podczas wymiany okładziny styren występuje, jako rozpuszczalnik reaktywny w poliestrze, którym impregnowany jest rękaw. Na miejscu robót nie używa się styrenu w czystej formie, ale w pomieszczeniach zamkniętych zwiększa się ryzyko wybuchu.

ŚRODOWISKO

W procesie renowacji przy użyciu wody, jako nośnika energii styren może być obecny w zawracanej wodzie. Wodę ta nie jest filtrowana, ale bezpośrednio spuszczana do kanalizacji lub pobliskich zbiorników wody.

Silne działanie toksyczne styrenu na ryby, glony oraz rozwielitki kształtuje się na poziomie od 60 do 200 mg/l. Średnie stężenie styrenu wacha się na poziomie 150 mg/l!

Styren ulega biodegradacji. Czas półrozpadu styrenu w powietrzu oraz w warunkach tlenowych w ziemi wynosi ok. 5 godzin!!!